ZSG W BARTNIKACH
Nawigacja
Strona główna
----Szkoła Podstawowa-----
Misja i wizja Szkoły Podstawowej
Program rozwoju szkoły podstawowej
Kierunki rozwoju i działania szkoły
Statut Szkoły Podstawowej
WZO Szkoła Podstawowa
Szkolny Program Wychowawczy Szkoła Podstawowa
Szkolny Program Profilaktyki Szkoła Podstawowa
Regulamin Rady Rodziców w Szkole Podstawowej
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej
Regulamin świetlicy szkolnej
Regulamin korzystania z obiadów
Karta zapisu dziecka do świetlicy
Plan pracy biblioteki szkolnej 2015-2016
Regulamin wycieczek szkolnych
Wykaz podręczników kl I-III 2015/2016
Darmowe podręczniki - akty prawne
Oferta zajęć dodatkowych szkoła podstawowa kl I - III 2015-2016
Oferta zajęć dodatkowych szkoła podstawowa klasy IV - VI 2015-2016
Nasze osiągnięcia - szkoła podstawowa
Moja Swietlica
------Gimnazjum----
Misja i wizja Gimnazjum
Program rozwoju gimnazjum
Kierunki rozwoju gimnazjum
Statut Gimnazjum w ZSG
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Gimnazjum
Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum
Szkolny Program Profilaktyki - Gimnazjum
Regulamin Rady Rodziców w Gimnazjum
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum
Oferta zajęć dodatkowych gimnazjum 2015-2016
Projekty gimnazjalne
Projekt edukacyjny Małgorzata Abramska
Harmonogram projektów w gimnazjum 2013/2014
Harmonogram projektów gimnazjalnych 2014/2015
Aktywność zawodowa w województwie mazowieckim
Szkoła Nocnych Marków - Projekt Młody Nobel
Szkoła w liczbach i procentach - projekt gimnazjalny
Wyniki w nauce uczniów gimnazjum 2013/2014
Nasze osiągnięcia - gimnazjum
--Zespół Szkolno - Gimnazjalny-
Plan pracy szkoły na rok 2014/2015
Plan pracy szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym
Strategia działań wychowawczych
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Planowane remonty i zakupy 2014 2015
sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych 2012/2013
Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych 2013/14
Miejsce do nauki dla twojego dziecka
Sposoby i metody uczenia się
Zadania logopedy
Porady dla rodziców
Jaki jest sens uczenie się ?
Drodzy Koleżanki i Koledzy
Kontakt
Konkursy
Galeria
Forum
Publikacje 2011/2012
Julian Adam Wojtala - twórczość własna
odkrywamy talenty przyszłości
Przedszkole Publiczne w Bartnikach
ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY
IM. JANA KWIECIŃSKIEGO W BARTNIKACH
/
Zebranie Rady Rodziców
Dyrekcja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach
serdecznie zaprasza na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w świetlicy
szkolnej 25.11.2015r. o godz 18.00.
R4w01 listopad 23 2015 15:31:42 0 ˇ 1
Zebranie z Rodzicami
Zebranie z rodzicami – 18.11.2015r. – środa


Szkoła Podstawowa
kl. IV - VI – godz.18.00


Gimnazjum
Kl. I – III – godz. 17.00Obecność nauczycieli:
Nauczyciele uczący tylko w SP – 18.00-19.30
Nauczyciele uczący w SP i Gim. 17.00-19.00
Nauczyciele uczący tylko w Gim. 17.30-19.00
R4w01 listopad 17 2015 10:11:19 0 ˇ 5
Godziny pracy organów szkoły
Sekretariat Szkoły
Czynny codziennie 7.30 – 15.30


Godziny przyjęć interesantów

Dyrektor Szkoły
p. Maria Kroc piątek 8.00 – 10.00


Wicedyrektor Szkoły
p. Katarzyna Wychowaniec środa 15.30 – 17.00
R4w01 październik 05 2015 14:10:14 0 ˇ 23
Zebranie z rodzicami - 09.09.2015r. - środa
Szkoła Podstawowa

kl. I, IV - godz. 16.30

kl. II, III, V, VI - godz. 17.00

Gimnazjum

kl. I - III - godz. 18.00

Spotkanie trójek klasowych z SP i Gimnazjum oraz Przedszkola - godz. 19.00 w świetlicy szkolnej.
R4w01 wrzesień 08 2015 10:49:04 0 ˇ 35
Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
Zapraszamy uczniów i rodziców na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 dnia 1 września 2015r.


8.00 - przedszkole

9.00 - klasy I - III szkoła podstawowa

9.45 - klasy IV - VI szkoła podstawowa

10.30 - gimnazjum


Dyrekcja szkoły

R4w01 sierpień 25 2015 09:25:56 0 ˇ 31
Podręczniki szkolne dla szkoły podstawowej w roku 2015/2016
Zapoznaj się z zestawem podręczników dla szkoły podstawowej:

klas I - III sp tu zobacz wykaz

klasa IV tu zobacz wykaz
klasy V - VI tu zobacz wykaz
R4w01 lipiec 02 2015 14:33:38 0 ˇ 66
Podręczniki szkolne 2015/2016
R4w01 czerwiec 25 2015 14:12:48 0 ˇ 48
Uwaga uczniowie.
UWAGA!!!!

- na każdej legitymacji szkolnej obowiązuje wpisanie numeru PESEL, kto nie ma, musi oddać legitymację do sekretariatu przed wakacjami

- obowiązkowe zdanie książek do biblioteki, do dnia 22.06.15r.

- kiermasz podręczników szkolnych dnia 25.06.15 w godz. 8.30-10.00 dla sp i 10.15-11.15 dla g. w bibliotece szkolnej

- zakończenie roku szkolnego dnia 26.06.2015r.:

g. 9.00 – Gimnazjum;

g. 11.00 – SP kl. IV-VI;

g. 12.00 – SP kl. I-III;

R4w01 czerwiec 17 2015 13:12:35 0 ˇ 50
Zebranie rodziców dzieci przyjętych do klasy I
Dnia 09.06.2015r. o godzinie 17.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się zebrania rodziców dzieci przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej w Bartnikach
w roku szkolnym 2015/2016.
R4w01 maj 22 2015 13:57:28 0 ˇ 64
Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Zarządzenie
Dyrektora ZSG w Bartnikach
z dnia 12.05.2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1

W celu zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum.

§2

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:
a) szkole należy przez to rozumieć Gimnazjum w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym im. Jana
Kwiecińskiego w Bartnikach
b) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia wpisanego do księgi uczniów Gimnazjum w Zespole
Szkolno - Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach
c) rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
d) podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki i materiały edukacyjne wpisane do szkolnego
zestawu podręczników,
e) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela pełniącego zadania wychowawcy,
f) bibliotekarzu - należy przez to rozumieć nauczyciela odpowiedzialnego za wypożyczanie
podręczników
g) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego im Jana
Kwiecińskiego w Bartnikach

§3

1. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres nie dłuższy niż rok szkolny.
2. Podręczniki są wypożyczane uczniom po wyrażeniu zgody rodzica na wypożyczenie na zasadach
określonych w niniejszym zarządzeniu.
3. Za ustalenie woli rodziców, o której mowa w ust. 2 odpowiada wychowawca.
4. Wyrażenie woli rodziców, o której mowa w ust. 3 powinno być potwierdzone podpisem jednego z
rodziców.
5. Wychowawca sporządza listę uczniów danej klasy z informacją o woli rodziców w zakresie
korzystania z prawa do bezpłatnych podręczników i przekazuje ją bibliotekarzowi.
6. Wyposażenia uczniów w bezpłatne podręcznik przeprowadza się niezwłocznie po dniu
obowiązywania podręcznika.
7. Podręczniki są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a
wychowawcą.
8. Wypożyczenia podręczników dokonuje bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów, o której
mowa w ust. 5, sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
9. W sytuacji zmiany składu osobowego uczniów w danej klasie, lista, o której mowa w ust. 8 jest
aktualizowana przez wychowawcę.
10. W przypadku zmian w liście uczniów danej klasy, postanowienia ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.


§4

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem a także do
zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, oraz chronienia go przed zniszczeniem i
zagubieniem.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, uczeń lub rodzic jest zobowiązany
poinformować wychowawcę.
3. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie,
bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do oddania odtworzonego podręcznika, zakupu
nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

§5

1. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w terminie 7 dni od dnia:
a) zakończenia pracy z danym podręcznikiem,
b) wykreślenia ucznia z księgi uczniów.
2. W przypadku zakończenia pracy z podręcznikiem wychowawca w uzgodnieniu z bibliotekarzem
ustala termin zwrotu podręczników dla danej klasy.
3. Poza terminem o którym mowa w ust. 2, bibliotekarz wyznacza dodatkowe terminy zwrotu
podręczników.
4. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje jego oględzin, określając stopień
jego zużycia.
5. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego mogą
używać podręcznik do końca sierpnia danego roku szkolnego.

§6

1. W przypadku braku zwrotu podręcznika w trybie określonym w § 5, bibliotekarz za pośrednictwem
wychowawcy, przekazuje dla rodzica powiadomienie
o niewywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika.
2. W przypadku gdy bibliotekarz uzna, że zwrócony podręcznik został zniszczony w sposób
wykraczający poza jego zwykłe używanie, za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje dla rodzica
powiadomienie o zaistniałej sytuacji i konieczności oddania odtworzonego podręcznika, zakupu
nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu podręcznika.
3. W przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, bibliotekarz wyznacza 7 dniowy termin wywiązania się
z obowiązku rozliczenia się z wypożyczonego podręcznika i informuje o postanowieniach § 4 ust. 3
niniejszego zarządzenia.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, wychowawca powiadamia rodzica oraz nadzoruje sposób
wywiązania się ucznia z obowiązku zwrotu podręcznika.
5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu podręcznika mimo upływu terminu, o którym
mowa w ust. 3, wychowawca w formie notatki służbowej opisującej sytuację, przekazuje sprawę
dyrektorowi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 dyrektor wzywa rodzica do zwrotu wypożyczonego
podręcznika i wskazuje kolejny 7 dniowy termin wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust.
3 niniejszego zrządzenia.
7. W przypadku bezczynności rodzica mimo wezwania, o którym mowa w ust. 4 dyrektor ma prawo
wszcząć procedurę egzekucji administracyjnej.
8. Zapisów ust. 3-5 nie stosuje się w przypadku obowiązku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim
użytkowaniu.
9. W uzasadnionych sytuacjach, dyrektor ma prawo odstąpić od żądania zwrotu podręcznika.
10. W przypadku zwrotu kosztów zakupu podręczników, wpłaty dokonuje się w NBP, który obsługuje
rachunek dochodów MEN podając nr rachunku.

§7

1. Wykonanie zarządzenia powierza się wychowawcom i bibliotekarzom szkoły podstawowej
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
3. Zobowiązuje się wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem


§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Podpis Dyrektora

R4w01 maj 14 2015 08:37:01 0 ˇ 62
BIBLIOTEKA. Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

BIBLIOTEKA


1. Biblioteka szkolna jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

3. Do zadań biblioteki należy:
a) gromadzenie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
c) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
d) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
e) wyrabianie i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
f) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

4. Pomieszczenia Biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych,
2) gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie
i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
3) korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w czytelni oraz wypożyczanie poza bibliotekę,
4) korzystanie ze zbiorów multimedialnych i Internetu.
5) prowadzenie zajęć dydaktycznych.

5. Wyposażenie biblioteki stanowią: odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia komputerowe i audiowizualne, które umożliwiają zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań.

6. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

7. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).

8. Do zbiorów bibliotecznych należą:
a) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
b) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
c) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,
d) wydawnictwa informacyjne i albumowe,
e) czasopisma dla dzieci i młodzieży,
f) czasopisma ogólno pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
g) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
h) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
i) zbiory multimedialne,
j) materiały regionalne i lokalne.

9. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. W przypadku, gdy w bibliotece zatrudnionych jest, co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką.
11. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,
b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,
c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,
d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,
e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
2) w zakresie prac organizacyjno–technicznych:
a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli
i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
e) selekcjonowanie zbiorów
f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.

12. Biblioteka szkolna współpracuje z:
1) uczniami w zakresie:
a) rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,
b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania
i samokształcenia,
c) rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i
odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie;
2) nauczycielami w zakresie:
a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych,
c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki;
3) rodzicami w zakresie:
a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
d) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki,
e) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży.

13. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę książek, materiałów i zbiorów multimedialnych.

14. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin biblioteki, ustalony przez Dyrektora Szkoły po zaopiniowaniu rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

15. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły


R4w01 maj 14 2015 08:19:18 0 ˇ 81
Strona 1 z 3 1 2 3 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

kamil olejnik
01/10/2015 09:26:36
siema kuba

jakub pielach
01/10/2015 09:25:56
siema

Dominik Kopka
02/09/2015 12:30:01
smiley

Martynka
02/09/2015 12:29:38
Pozdro dla wszystkich z sali 22 ^^

Dominik Kopka
02/09/2015 12:29:14
Siemka ludziska

Ola Dworska
02/09/2015 12:28:59
pozdrawiam klasę z sali 22

fifa
02/09/2015 12:28:31
pozdrawiam smiley

Heken
02/09/2015 12:27:53
-_-

Heken
02/09/2015 12:26:22
smiley

Ola Dworska
02/09/2015 12:25:12
cześć

Archiwum
     
 
engine: PHP-Fusion v6.01
kasha theme by: sonar from EP

   Strona główna :: Plan pracy szkoły na rok 2014/2015 :: Kontakt :: Galeria :: Forum :: Publikacje 2011/2012 :: Przedszkole Publiczne w Bartnikach
 
     

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie